یکشنبه - 3 فوریه 2019      63      302010 بازدید   
مقدمه
ساز و آواز
قطعه سوز و گداز
ادامه ساز و آواز
تصنیف یاد باد
پیش درآمد همایون
چهار مضراب همایون
ساز و آواز
چهار مضراب بیداد
ادامه ساز و آواز
چهار مضراب عشاق
ادامه ساز و آواز
ساز و آواز
تصنیف هلاک من


آلبوم بیداد،
 یکی از آثار محمد رضا شجریان است که در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. این آلبوم از دو بخش تشکیل شده که بخش اول در دستگاه همایون و با آهنگ‌سازی پرویز مشکاتیان و بخش دوم در همایون و شور و با نوازندگی تار توسط غلامحسین بیگجه‌خانی است.

اشعار این آلبوم از سروده‌های حافظ و سعدی هستند.


نوازندگان

بخش نخست

 • پرویز مشکاتیان: سنتور
 • محمدرضا لطفی: تار
 • ناصر فرهنگ فر: تمبک
 • ارسلان کامکار: بربط
 • اردشیر کامکار: کمانچه
 • جمشید عندلیبی: نی
 • زیدالله طلوعی: تار
 • فرخ مظهری: بم‌تار
 • تکنواز آواز: پرویز مشکاتیان

بخش دوم

 • غلامحسین بیگجه‌خانی: تار
 • جمشید محبی: تمبک
 • تکنواز آواز: غلامحسین بیگجه‌خانی

قطعات

بخش نخست

 • مقدمه، ساخته پرویز مشکاتیان
 • ساز و آواز بیداد، غزل حافظ با همراهی سنتور (بیداد، بیات راجه، عشاق، قرچه، فرود بیداد به شوشتری، جمله دوم شوشتری)
 • قطعهٔ سوز و گداز، ساخته پرویز مشکاتیان
 • ادامهٔ ساز و آواز، ادامهٔ غزل حافظ با همراهی سنتور (ادامه جمله شوشتری، فرود به همایون)
 • تصنیف «یاد باد»، از غزلیات حافظ، ساخته پرویز مشکاتیان

بخش دوم

 • پیش درآمد همایون
 • چهار مضراب همایون
 • ساز و آواز همایون، غزل حافظ با همراهی تار (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه‌گاه و جمله اول همایون، چکاوک، جمله دوم چکاوک، بیداد)
 • چهار مضراب بیداد
 • ادامه ساز و آواز، غزل حافظ با همراهی تار (بیداد، بیات راجه، عشاق)
 • چهار مضراب عشاق
 • ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه، رضوی، حجاز، جامه‌دران، کردبیات، جمله دوم کردبیات، ابوعطا و فرود به عشاق، فرود به همایون، شوشتری، فرود به همایون)
 • تصنیف «هلاک من» در دستگاه همایون

اشعار

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد

آواز همایون، شعر از حافظ.

(جمله اول بیداد)
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شدیاران را چه شد

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شددوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

(جمله دوم بیداد)
آب حیوان تیره‌گون شد
آب حیوان تیره‌گون شد خضر فرخ پی کجاستکجاستخون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد

(اشاره به عراق+بیات راجع)
کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستیحق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

(عشاق)
لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست
لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاستتابش خورشید و سعی باد و باران را چه شدچه شدچه شد

(عشاق+قرچه)
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیارمهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شدمهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد

(جمله دوم عشاق+فرود به بیداد+شوشتری)
صد هزاران گل شکفت و
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاستبرنخاستعندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شدچه شدچه شدعندلیبان را چه پیش آمدعندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شدعندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شدهزاران را چه شد

(جمله اول شوشتری)
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اندکس به میدان در نمی‌آیدنمی‌آیدنمی‌آیدسواران را چه شدکس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شدسواران را چه شد

(قطعه سوز و گداز)
(جمله دوم شوشتری)
زهره سازی خوش نمی‌سازدخوش نمی‌سازدمگر عودش بسوختکس ندارد ذوق مستیذوق مستی میگساران را چه شدکس ندارد ذوق مستیکس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

(شوشتری+فرود به همایون)
حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش
حافظ
حافظ اسرار الهی کس نمی‌داندکس نمی‌داند خموشخموشاز که می‌پرسیاز که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شداز که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

آواز همایون، گزیدهٔ دو غزل از حافظ.

(جملهٔ اول درآمد همایون)
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدشبر جفای خار هجرانبر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

(جمله دوم درآمد همایون)
ای دل ای دل
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منالمنال

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منالمرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منالمرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدشمرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

(جملهٔ اول چکاوک)
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کارکار ملک است آنچه تدبیر و تامل بایدش

(جملهٔ دوم چکاوک – اوج چکاوک)
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری استراهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

(بیداد)
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرامهر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش

(بیات راجع)
نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید
نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشیداین دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش

(عشاق)
ساقیا ساقیا
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چندتا به چنددور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدشتسلسل بایدش

(عشاق + فرود به قرچه)
کیست حافظ
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رودعاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

(قرچه)
دلم رمیده شد و غافلم من درویشکه آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

(قرچه)
چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزمکه دل به دست کمان ابروییست کافر کیش

(رضوی){{سیبسیب به کف آور ز گنج قارون بیش

سایر اشعار

روز وصل دوستداران یاد بادیاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشتبانگ نوش شادخواران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد مناز من ایشان را هزاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند و بلاکوشش آن حق‌گزاران یاد باد
گر چه صد رود است از چشمم روانزنده‌رود باغ‌کاران یاد باد

حافظ شیرازی (قرن ۸)

دلم رمیده شد و غافلم من درویشکه آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش
چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزمکه دل به دست کمان‌ابرویی است کافرکیش
خیال حوصلهٔ بحر می‌پزد هیهاتچه‌هاست در سر این قطرهٔ محال‌اندیش
بنازم آن مژه شوخ عافیت‌کش راکه موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش
ز آستین طبیبان هزار خون بچکدگَرَم به تجربه دستی نهند بر دل ریش
به کوی میکده گریان و سرفکنده رومچرا که شرم همی‌آیدم ز حاصل خویش
نه عمر خضر بمانَد نه مُلک اسکندرنزاع بر سر دنیی دون مکن درویش
بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظخزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش

حافظ شیرازی (قرن ۸)

آنکه هلاک من همی خواهد و من سلامتشهر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش
باغ تفرج است و بس، میوه نمی‌دهد به کسجز به نظر نمی‌رسد سیب درخت قامتش
کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمیکانچه گناه او بُوَد من بکشم غرامتش

سعدی شیرازی (قرن ۷)

 
دیدگاهها

دیدگاه ها (50 دیدگاه)

 1. ناشناس

  سلام عالی بود ولی متاسفانه دانلود نمیشه سپاس فراوان

 2. سیدجمال

  خیلی عالیه. چقدر خوب تحلیل محتوا کردید و اثر رو معرفی کردید. بسیار قابل استفاده است

 3. رحیم کرمی

  سلام.
  از اینکه پایبند کیفیت و ارائه مناسب کار هستید، سپاسگزارم.

 4. ندا

  ممنون از وب سایت عالی و کم نظیر شما ..چقدر خوب تمام قسمت های این آواز زیبا رو بیان کردید .امیدوارم این برای همه آلبوم های استاد شجریان در تمامی دستگاه ها تداوم داشته باشه که برای هنرجویان موسیقی فوق العاده مفید خواهد بود.سپاس از تیم خوب شما

  • کامران مظفری

   از حضور شما در سایت تاور سپاسگذاریم.
   امید داریم که در آینده ای نزدیک تمام آلبوم های استاد رو معرفی کنیم به این سبک. همچنین سیر آلبوم ها از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی.

 5. عباس ابراهیمی سپاسگذارم

  ممنونم

 6. ناشناس

  سلام عباس ابراهیمی سپاس گذارم

 7. سید جواد ختمی نسب

  محتوای سایت فوق عالیه

 8. محسن کسرایی

  ممنون از زحمات عزیزان

 9. سیاوش جم

  خدا خیرتون بده سپاس فراوان

 10. علی زنگی آبادی

  بسیار عالی، از حُسن سلیقه شما سپاسگزارم،توضیحات عالی بود

 11. ناشناس

  من هر روز بیداد رو گوش می دم .فوق العادست
  دستتون درد نکنه

 12. ناشناس

  مرحبااااااااااا.دست مریزاد .درووود که در حفظ آثار فاخر کوشا هستید.

 13. سلامت جاهدزاده

  خیلی زحمت میکشید اجرتان با خدا . اینها آثار مفاخر این مملکت است. ولی افسوس که عده ای نمیفهمند.

 14. م. گروسی

  فوق العاده . تشکر از زحمات کشیده شده.

 15. فتاحی ل

  خیلی از همه عزیزانی که در این سایت زحمت کشیدن ومیکشن واقعا ممنونم بسیار عالی دمتون گرم واقعا تشکر.

 16. mehrpooian

  مهربانی کی سر آمد، مهربانان را چه شد.
  بسیار عالی. یاد فضای آن دوران بخیر. سال های ۶۴ و ۶۵

 17. یه بنده خدا

  سپاس بابت توضیحات کامل ،بی نقص و بسیار دقیقتون. اگر بقیه آلبوم های استاد شجریان رو هم به همین شکل منتشر کنید بدون شک بهترین سایت موسیقی سنتی ایرانی را دارید.با تشکر

 18. غلامرضا میوانی

  سلام . بسیار عالی . بخاطر سلیقه دقت وکیفیت ارائه شده سپاسگزارم.

 19. داریوش

  خیلی خیلی جالب وکامل است درود بر شما،موفق و سربلند باشید

 20. مهدی هدایتی

  چیدمان سایت عاااالی….ممنون از شما به امید سلامتی کامل خسرو آواز ایران

  • تاور فاریاب

   سپاس از حضور شما در سایت تاور موزیک، به امید سلامتی استاد جان شجریان

 21. ناشناس

  خیلی جالبه سایتتون. هم بحث دانلود تک اهنگ و هم به صورت آلبوم کامل گذاشتین و مهم تر از همه اینه که توضیحاتتون واقعا کامله.
  اگر ممکنه از سایر خواننده های سنتی و خصوصا خواننده های قدیمی نیز پست بذارین. خواننده های زن هم فراموش نکنین چون خواننده های خوب سنتی زیاد داریم.

  • kamran

   با سلام و احترام؛
   در اصل هدف جمع آوری آلبوم ها و اجرا های خصوصی استاد شجریان در یک جا بوده است. اما پیشنهاد شما را به دیده منت میپذیریم و سعی بر جمع آوری آلبوم های سایر خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی میکنیم و در اولین فرصت نسبت به انتشار اقدام خواهیم کرد.

 22. یوسف

  بهترین موسیقی ها موسیقی سنتیه و اینجا بهترین از بهترین ها انتخاب شده که جای تقدیر داره.
  بقیه البوم های استاد رو هم بذارین دیگه سنگ تموم گذاشتین

  • kamran

   با سلام و احترام؛
   سعی بر اینه که همه البومهای استاد رو گرد اوری کنیم. اگر شما دسترسی به اجراهای خصوصی ایشان دارید لطفاً از طریق واتساپ برامون ارسال فرمائید.
   شماره واتساپ: 09334860863

 23. حسن اصغری

  واقعا عالی.👌👌👌

 24. رضا میرمعنایی

  بسیار عالی ممنون از اطلاعات

 25. محسن داودی

  چیدمان ساییتون عالیه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما و آدرس سایت، اجباری نیست

شنیدنی ها

 
 13 اکتبر 2021
 2977 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم آب، نان، آواز همایون شجریان

امشب کنار غزلهای من بخواب
 09 اکتبر 2021
 3862 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم امشب کنار غزلهای من بخواب همایون شجریان

 04 اکتبر 2021
 4718 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم اپرای مولوی همایون شجریان

دل مجنون
 04 اکتبر 2021
 8948 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم دل مجنون استاد محمدرضا شجریان

 03 فوریه 2019
 345980 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 7 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 344504 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 6 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 353220 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 2 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 345852 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 1- به یاد عارف استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 346009 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بوی باران استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 302012 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بیداد استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 182930 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بی تو به سر نمی شود استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 170922 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم به یاد پدر 2 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 177708 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم به یاد پدر 1 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 174930 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بهاریه استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 177270 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بهار دلکش استاد محمد رضا شجریان

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی